ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු

ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු – Youtube Link

ආයුබෝවන් සංකල්පය සහ අපේ සංස්කෘතිය

ආයුබෝවන් සංකල්පය සහ අපේ සංස්කෘතිය
හලාවත නගරයේ දී අනෝජ් ද සිල්වා වෙදමහතා සිදුකල දේශනය …
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

ආයුබෝවන් සංකල්පය සහ අපේ සංස්කෘතිය – Youtube Link

ලංකාවේ පළමු පිරමීඩය

ලංකාවේ පළමු පිරමීඩය
පිරමිඩ නිර්මාණය පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු…
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

ලංකාවේ පළමු පිරමීඩය – Youtube Link

ලෙඩ සුව කිරීම

සදුදා , බදාදා ,බ්‍රහස්පතින්දා – ලෙඩ බැලීම, සාස්තර බැලීම, ලෙඩ සුව කිරීම
සෙනසුරාදා – ලෙඩ බැලීම, සාස්තර බැලීම
ඉරිදා – යන්තර දැමීම
අගහරුවදා , සිකුරාදා ,පෝය දින – වැඩ නැත

මහනුවරට ඇවිත් වත්තේගම බසයක පැමිණ පිටියෙගෙදර හන්දියෙන් බහින්න,එතන උඩ පාරෙන් 750 M ඉහලට එන්න

හිරු අභිවන්දනා ( 25-04-2013 )

හිරු අභිවන්දනා ( 25-04-2013 )
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

හිරු අභිවන්දනා ( 25-04-2013 )- Youtube Link

හිරු අභිවන්දනා ( 26-03-2013 )

හිරු අභිවන්දනා ( 26-03-2013 )
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

හිරු අභිවන්දනා ( 26-03-2013 )- Youtube Link

Power of Sinhala Medication IV

යන්ත්‍ර සහස්‍රය ගැන ඔබට….
ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.

Power of Sinhala Medication -IV- Youtube Link