හලාල් අපට ඕනද ? සහ සිංහල ජාතිකත්වය

ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.
හලාල් අපට ඕනද ? සහ සිංහල ජාතිකත්වය – Youtube Link

බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන – II

ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන – II – Youtube Link

බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන – I

ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන – I – Youtube Link

ත්‍රිපිටකය – අපෙන් ඔබට අදහසක්

ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.
ත්‍රිපිටකය – අපෙන් ඔබට අදහසක් – Youtube Link

2012 ලෝක විනාශයද……………?

ඔබ,ඔබගේ හිතට එකග සිතන්න..
මාර්ගය පෙන්වීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර එය පිළිපැදීම හෝ නොපොලිගැනීම ඔබගේ කැමැත්තකි.
2012 ලෝක විනාශයද ?- Youtube Link